Appartementen voor senioren

Het voorontwerpbestemmingsplan Midscheeps 3 is vrijgegeven voor inspraak door het college van B&W. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie van de oude bibliotheek in de wijk Lewenborg. Midscheeps 3 ligt centraal in de wijk Lewenborg, tussen wijkcentrum Het Dok en de Emmauskerk.

Lefier is van plan om een appartementencomplex te realiseren voor de sociale huur op deze locatie. Door de centrale ligging nabij het winkelcentrum zijn de appartementen bijzonder geschikt voor senioren. Het plan is om het bestaande gebouw te slopen en nieuwbouw te plegen. In het programma zijn 38 appartementen opgenomen. Het plan van Lefier sluit aan op de woonvisie van de gemeente Groningen. Het toevoegen van sociale huurwoningen is belangrijk om de druk niet verder te laten oplopen en iedereen een kans te geven op het vinden van een goede en betaalbare woning. Ook is er vanuit de woonvisie oog voor de groeiende groep (zorgbehoevende) ouderen in Groningen. Streven is om de doorstroming in de wijken te bevorderen. Wethouder Roeland van der Schaaf: ‘Dit plan biedt de kans voor ouderen uit de wijk om in de eigen woonomgeving te blijven wonen. Daarnaast komen de gezinswoningen die men achterlaat weer vrij voor gezinnen.’

Op de locatie staat het gebouw van de voormalige bibliotheek, die in 2010 is verhuisd naar een eigentijds onderkomen in Het Dok. De afgelopen jaren mocht de stichting De Oude Bieb tijdelijk gebruik maken van het oude pand, in afwachting van de woningbouwplannen van Lefier. Inmiddels heeft de stichting in samenspraak met Lefier onderdak gevonden in het voormalige Vensterhuis aan het Anker.

Het voorontwerpbestemmingsplan Midscheeps 3 ligt vanaf 11 juni ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1 en het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl of via gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen.

Na afloop van de inspraakperiode worden de reacties verwerkt en wordt het voorontwerpbestemmingsplan verwerkt tot ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt ter inzage gelegd voor zienswijzen. Vervolgens kan het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Lefier

Gerelateerde berichten